Regulamin Konkursu im. hm. Olgierda Fietkiewicza na prace naukowe

poświęcone tematyce harcerskiej

(dalej: „Regulamin”)

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu im. hm. Olgierda Fietkiewicza na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej (dalej: „konkurs”), jest Związek Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Konopnickiej 6, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział KRS, pod nr 0000094699, zwany dalej „organizatorem”.

2. Celem konkursu jest wyróżnienie prac naukowych poświęconych tematyce harcerskiej, spośród prac obronionych lub opublikowanych w języku polskim w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku (dalej: „prac”).

§ 2

Zasady udziału w Konkursie

1. Do konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie oryginalne prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej w języku polskim obronione lub opublikowane. Prace mogą być zgłaszane wyłącznie przez autorów prac.

2. Zgłoszeniu podlegają prace w kategoriach:

a. licencjackie,

b. magisterskie,

c. doktorskie,

d. inne prace naukowe opublikowane lub przyjęte do publikacji (w przypadku prac przyjętych do publikacji konieczne jest zaświadczenie stosownej redakcji/wydawnictwa).

3. Aby praca została zgłoszona do udziału w konkursie, zgłaszający musi łącznie spełnić następujące warunki:

a. wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie o autorstwie pracy dostępne na stronie internetowej organizatora: www.pracanaukowa.zhp.pl (dalej: „strona internetowa”)

b. dostarczyć w/w dokumenty oraz pracę w wersji drukowanej i elektronicznej na płycie CD w wersji .docx lub .pdf (niespłaszczony, „przeszukiwalny”) na adres organizatora: Główna Kwatera ZHP, ul. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa. 
Dokumenty należy przesłać do 31 marca 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego).

4. Otrzymane przez organizatora prace nie będą zwracane po zakończeniu konkursu, lecz przekazywane do biblioteki Muzeum Harcerstwa, gdzie będą udostępniane, w takiej formie, w jakiej zostały przekazane, na co autorzy wyrażą zgodę.

5. Prace niespełniające wskazanych wyżej warunków lub zgłoszone po terminie nie wezmą udziału w konkursie, o czym autorzy zostaną poinformowani drogą elektroniczną. Mogą one zostać odebrane przez autorów w GK ZHP. Prace nieodebrane po upływie miesiąca od poinformowania autora, zostaną przekazane do Muzeum Harcerstwa.

§ 3

Zasady wyłaniania zwycięzców oraz nagrody

1. Prace zostaną poddane ocenie komisji konkursowej (dalej: „komisja”).

2. Komisja będzie działała w składzie minimum 7 osób, powołanych przez organizatora spośród instruktorów harcerskich lub byłych instruktorów harcerskich, posiadających tytuły lub stopnie naukowe.

3. Komisja dokonuje wyboru najlepszych prac oraz może przyznać w każdej z wymienionych kategorii w § 2 pkt 2 nagrody I, II
i III i wyróżnienia. Komisja ma prawo dokonać innego podziału nagród.

4. Kryteria oceny i wyboru prac określa regulamin prac komisji.

5. Jeżeli zgłoszona praca jest pisana przez członka komisji lub pod jego kierunkiem to dany członek komisji jest wyłączony
z oceny ww. pracy.

6. Decyzje komisji są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.

7. Jeżeli nagrodzona lub wyróżniona praca będzie dziełem współautorskim, wówczas przyznana nagroda zostanie podzielona pomiędzy wszystkich autorów.

8. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do 31 maja 2017 r. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora.

9. Zgłaszający zostaną poinformowani o przyznaniu nagrody po ogłoszeniu wyników konkursu, za pośrednictwem poczty na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

§ 4

Dane osobowe

1. Na potrzeby konkursu zostanie utworzony zbiór danych osobowych uczestników. Po zakończeniu konkursu zbiór danych osobowych będzie zarchiwizowany.

2. Dane osobowe uczestników konkursu zawarte w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do jego przeprowadzenia.

§ 5

Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

2. Wszelkie informacje o konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy w stosunku do regulaminu. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności decydują postanowienia regulaminu.

3. Komisja ma prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu konkursu.

4. Osobą kontaktową jest sekretarz komisji konkursowej phm. Patrycja Hawryluk, adres mailowy biuro@zhp.pl.